webdev blog carp fishing blogAlgemene leveringsvoorwaarden Miranet Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Mgr. Soudantstraat 7 Maastricht.

 

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Miranet Webdesign. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Miranet Webdesign, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met Miranet Webdesign verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 15 november 2005.

1. Definities

 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpaginas inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
 2. Onderhoud van een website: het door Miranet Webdesign inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
 3. Hosting van een website: het faciliteren van publieke toegang tot een website via het internet. 
  Hierbij horen afspraken over de maximaal toegestane grootte van de website, limieten op dataverkeer, en gebruikmaking van databases en hosting specifieke zaken.
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Miranet Webdesign een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
 5. Deadline: de afgesproken tijdslimiet van een termijn die bij het niet nakomen ervan bepaalde verplichtingen overlaat.

2. Toepasselijkheid

 1. Door ondertekening van een overeenkomst met Miranet Webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Miranet Webdesign en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Miranet Webdesign opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Een offerte dient altijd schriftelijk te zijn.
 2. Een offerte is een vrijblijvende prijsopgave van de gevraagde leveringen van producten of diensten en is pas bindend voor beide partijen indien binnen de gestelde geldigheidstermijn een schriftelijke bevestiging van aanvaarding door de opdrachtgever wordt verstrekt.
 3. Een offerte is geldig tot 21 dagen na uitgiftedatum, indien niet anders is vermeld.
 4. Indien een offerte schriftelijk aanvaard word, dan zal er voor de in de offerte genoemde opdracht(en) een overeenkomst en een daarbij behorende factuur opgemaakt worden door Miranet Webdesign en zo spoedig mogelijk al dan niet binnen 8 werkdagen aan de opdrachtgever verstrekt worden.
 5. Na schriftelijke aanvaarding van deze overeenkomst zijn beide partijen pas verplicht deze overeenkomst na te leven.
 6. Aanvullend op artikel 3.5 Indien een offerte schriftelijk aanvaard word dan geeft dat voor Miranet webdesign nog geen enkele verplichting tot uitvoeren van de daarin vermeldde opdrachten. Hiervoor dient eerst de overeenkomst aanvaardt te worden.
 7. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Miranet Webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Miranet Webdesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Miranet Webdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Miranet Webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Miranet Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Miranet Webdesign worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Miranet Webdesign zijn verstrekt, heeft Miranet Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Miranet Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Miranet Webdesign is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Miranet Webdesign kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Miranet Webdesign de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Miranet Webdesign of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Miranet Webdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beeindiging

 1. Het verlenen van een dienst door Miranet Webdesign voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de verleende diensten.
 2. Een onderhouds- of hostingovereenkomst met betrekking tot een bestaande website of internet pagina tussen Miranet Webdesign en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Miranet Webdesign kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beeindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Miranet Webdesign gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 4. Miranet Webdesign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

6. Levering en levertijd

 1. Afspraken over fasering van projecten, deadlines en levertijden worden per offerte vastgelegd.
 2. Mocht Miranet Webdesign onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Miranet Webdesign alleen schriftelijk ingebreke worden gesteld, waarbij Miranet Webdesign een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 3. Door Miranet Webdesign geleverde diensten of producten worden op een nader te specificeren wijze (incl. hosting, ftp, e-mail, diskette of cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt.

7. Overmacht

 1. Miranet Webdesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Miranet Webdesign als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Miranet Webdesign alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Miranet Webdesign geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Miranet Webdesign tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Indien er geen schriftelijke prijsafspraak is overeengekomen dan zal de factuur worden opgebouwd uit het aantal aan de opdracht of dienst besteedde werkuren met het daarvoor geldende uurloon en alle overige gemaakte kosten.
 3. Indien er een schriftelijke prijsafspraak is overeengekomen, maar de opdracht tijdens uitvoering door toedoen van opdrachtgever meer werk dan volgens offerte vastgelegd is voor Miranet Webdesign zal opleveren, dan zal het eindfactuurbedrag worden opgebouwd uit dit bedrag plus de kosten voor het aantal aan de opdracht of dienst besteedde werkuren met het daarvoor geldende uurloon en alle overige gemaakte kosten.>
 4. Wijzigingen in de tarieven worden door Miranet Webdesign minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beeindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Miranet Webdesign is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Miranet Webdesign het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. Bij langer lopende projecten zal Miranet maandelijks de reeds verleende diensten factureren.
 3. Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door Miranet Webdesign aan de opdrachtgever elk kwartaal een factuur gestuurd, tenzij er gedurende het betreffende kwartaal geen onderhoud is uitgevoerd door Miranet Webdesign. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Miranet Webdesign het verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. In genoemde gevallen behoudt Miranet Webdesign zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 5. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Miranet Webdesign over het openstaande bedrag.
 6. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Miranet Webdesign een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 7. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering Miranet Webdesign hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 8. Indien Miranet Webdesign abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Miranet Webdesign het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 9. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Miranet Webdesign heeft voldaan.

10. Copyright

 1. Al het door Miranet Webdesign vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Miranet Webdesign niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Miranet Webdesign gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Miranet Webdesign vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Miranet Webdesign een contract is aangegaan.
 2. Het eigendom van door Miranet Webdesign verstrekte ideeen, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Miranet Webdesign, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Miranet Webdesign hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Miranet Webdesign gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. Miranet Webdesign behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Aansprakelijkheid

 1. Voorzover Miranet Webdesign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Miranet Webdesign weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Miranet Webdesign op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Miranet Webdesign of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Miranet Webdesign.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Miranet Webdesign slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Miranet Webdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Miranet Webdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 4. Miranet Webdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 5. De opdrachtgever dient Miranet Webdesign terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Miranet Webdesign geleden schade.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Miranet Webdesign van aansprakelijkheid voor mogelijk door derden geleden schade veroorzaakt door het uitvoeren van de opdracht, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Miranet Webdesign.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Miranet Webdesign noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Reclame

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Miranet Webdesign, waarna Miranet Webdesign deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Miranet Webdesign binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

14. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. Miranet Webdesign behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

15. Geheimhouding

 1. Beide partijen die samen een overeenkomst aangegaan zijn waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die door het naleven van de overeenkomst uit elkaars bronnen bekend worden. 
 2. Onder vertrouwelijke informatie word verstaan; Informatie die vooraf schriftelijk bevestigd is als vertrouwelijk of die door de aard van de informatie als vertrouwelijk kan worden beschouwd

 

16. Overig

 1. Miranet Webdesign zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Miranet Webdesign.
 2. Wanneer Miranet Webdesign bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.
 3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Miranet Webdesign zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiele consequenties op de hoogte stellen.
 4. Miranet Webdesign is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Miranet Webdesign en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit een overeenkomst met Miranet Webdesign voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Maastricht aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Miranet Webdesign met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Miranet Webdesign beslissend.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op www.miranet.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst

Start > werkwijze> voorwaarden..

inloggen validate
x